Skip to main content

Bij legging van de betonplaten is het met name belangrijk dat het zandbed waarop de platen komen te liggen op de juiste wijze is gemaakt. Voor onze verdere retour & garantie voorwaarden verwijzen we graag naar onze algemene voorwaarden hoofdstuk 1 & 13.

Hier vind u onze algemene voorwaarden in een PDF bestand.

 

A. Algemene in- en verkoop :

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen verkopen, inkopen, leveringen en diensten verricht door Constar Betonwaren B.V., Constar Betonwaren Haarlem B.V., Constar Betonwaren Tiel B.V., Constar Betonwaren Meppel B.V. en Constar Betonwaren Waalwijk B.V., waar ook in Nederland gevestigd, hierna steeds te noemen de vennootschap , behoudens wijzigingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de vennootschap zijn bevestigd.

1.2 De algemene voorwaarden van de vennootschap zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

13. Garantie en aansprakelijkheid

13.1 De vennootschap garandeert jegens de wederpartij niet meer dan zij op grond van de wet jegens de wederpartij verplicht is dan wel hetgeen zij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen ; met betrekking tot de maten en het gewicht van de door de vennootschap te leveren goederen garandeert zij aan de wederpartij niet meer en niet minder dan hetgeen daaromtrent tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat afwijkingen binnen de marges als bepaald in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden voor de wederpartij nimmer aanleiding zullen zijn bij de vennootschap te reclameren.

13.2.A Betonnen industrieplaten De deugdelijkheid van de door de vennootschap geleverde betonnen industrieplaten wordt door de vennootschap slechts gegarandeerd indien de betonnen industrieplaten worden gelegd door de vennootschap of door een derde die uitdrukkelijk en schriftelijk daarvoor door de vennootschap is aangewezen en mits de betonnen industrieplaten op de daarvoor geëigende wijze worden gebruikt. Indien de betonnen industrieplaten door anderen dan de zojuist genoemden worden gelegd, staat de vennootschap slechts voor de deugdelijkheid in, indien de betonnen industrieplaten zijn gelegd overeenkomstig de bij de vennootschap beschikbare en verkrijgbare legvoorschriften, wederom mits de betonnen industrieplaten op de daarvoor geëigende wijze worden gebruikt. De vennootschap staat slechts in voor de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de betonnen industrieplaten, indien die bepaalde wijze van gebruik vóór aflevering schriftelijk aan de vennootschap kenbaar is gemaakt en de vennootschap vervolgens de gevraagde garanties schriftelijk heeft gegeven.

B. Megablocks Indien de wederpartij van de vennootschap de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de megablocks gegarandeerd wil krijgen, dient de wederpartij vóór aflevering schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken voor welk doel en op welke wijze zij de megablocks zal gebruiken en dient de vennootschap de gevraagd garantie vervolgens schriftelijk te verstrekken. Zonder schriftelijke verstrekking van de gevraagde garantie staat de vennootschap niet in voor de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de megablocks, terwijl de vennootschap anderszins evenmin instaat voor de deugdelijkheid van welke wijze van gebruik van de megeblocks dan ook.

C. Keerwanden Indien de wederpartij van de vennootschap de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de keerwand(en) gegarandeerd wil krijgen, dient de wederpartij vóór aflevering schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken voor welk doel en op welke wijze zij de keerwand(en) zal gebruiken en dient de vennootschap de gevraagde garantie vervolgens schriftelijk te verstrekken. Zonder schriftelijke verstrekking van de gevraagde garantie staat de vennootschap niet in voor de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de keerwand(en), terwijl de vennootschap anderszins evenmin instaat voor de deugdelijkheid van welke wijze van gebruik van de keerwand(en) dan ook.

13.3 Indiende vennootschap een gegeven garantie niet nakomt, is zij gehouden de door haar geleverde producten, voor zover beschadigd, zonder extra kosten opnieuw te leveren. Slechts indien de vennootschap de door haar geleverde producten ook zelf heeft gelegd, gestapeld of anderszins in of op een werk heeft aangebracht, is zij tevens gehouden om op haar kosten de opnieuw geleverde producten te leggen, te stapelen of aan te brengen. De vennootschap is niet gehouden tot enige andere vorm of wijze van schadevergoeding dan in dit artikel beschreven en is derhalve evenmin aansprakelijk voor gevolgschade of schade door derden geleden. Onverminderd en behoudens het vorenstaande is de vennootschap ingeval van toerekenbare tekortkoming niet gehouden tot een grotere schadevergoeding dan tot het beloop van het factuurbedrag c.q. het bedrag van de tegenprestatie van de wederpartij. 13.4 Onverminderd het vorenstaande sluit de vennootschap uitdrukkelijk alle schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van iedere overeenkomst jegens de wederpartij en/of derden uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de vennootschap. 13.5 De vennootschap kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet juist leggen of plaatsen van de door haar geleverde goederen, anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.

Close Menu