Skip to main content

Algemeen

Constar B.V. respecteert de beginselen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld en rechtmatig worden verwerkt. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn derhalve persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Constar B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Constar B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan Constar B.V. een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Zonder uw toestemming zal Constar B.V. geen informatie aan een derde partij verstrekken in het kader van de evaluatie van haar dienstverlening.

Doel verwerking persoonsgegevens

Constar B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Interne bedrijfsprocssen te managen.
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Constar B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door u vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf of de instelling waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals uw postadres, (mobiele) telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen);
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, waaronder bankrekeningnummer(s);
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens die gebruikelijk op een c.v. staan;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hierboven genoemde doelen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Constar B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Constar B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Constar B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Constar B.V. , zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Constar B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Constar B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Constar B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Constar B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Constar B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Constar B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Constar B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Constar B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Constar B.V.
Kerkeland 9N
6651KN Druten
info@cortexadvocaten.nl

088 4464 000

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Constar B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Constar B.V. (www.constar.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Constar B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Constar B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Constar B.V. verkocht aan derden. Zie hiervoor het aparte statement op de website van Constar B.V. (www.constar.nl).

Aanpassing privacy statement

Constar B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Edwin van Dijk van Cortex Advocaten.

Vastgesteld mei 2018

Close Menu